EFRÉN LÓPEZ

Pàgina Web Oficial


INSTRUMENTS


SARODSAROD

Constructor / Procedència :

Monoj Kumar Sardar (Calcuta-Índia) 2006

www.instrumentostradicionales.com

 

El sarod és un dels principals instruments de corda polsada indis junt al sitar i la tanpura. Sembla que va ser creat a finals del s. XIX com a adaptació del rabab afganès a les exigències d'una interpretació fidel i adequada de totes les subtileses de la música índia. Es fa sonar amb un plectre triangular fet amb closca de coco. La tapa del sarod és de pell. Tot el cos de l'instrument està tallat en una sola peça de fusta, amb una caixa de ressonància arrodonida. Alguns models, com el de la imatge (basat en l'instrument del gran intèrpret Ali AKbar Khan) compten amb un segon ressonador en la part superior, darrere del claviller, fet amb llautó i que potencia les freqüències agudes. El diapasó, sense trasts, es construeix amb metall per facilitar la ressonància de les cordes melòdiques i que les notes tinguen una durada més llarga, condició indispensable per a interpretar els prolongats glissandos, vibrats i altres, ornamentacions de la música clàssica índia. Aquestes cordes es xafen amb les ungles dels dits índex i mig de la mà esquerra.

D'una manera semblant a la del rabab, les cordes del sarod es divideixen en diferents grups amb diferents funcions:

• Quatre cordes principals afinades en intèrvals  de quarta i cinquena amb les que es toquen les melodies. La corda més greu, afinada en Sib, Si, Do# o Do, és de bronze, i les tres restants d'acer.

• Un parell de primes cordes rítmiques d'acer i afinació aguda a l'uníson a la manera d'altres instruments com el rabab afganès, el sitar indi o el tar de l'Azerbaijan. Aquestes cordes, anomenades chickari, juguen un paper molt important en la interpretació de la música índia. Un aspecte fonamental de l'art del sarod es basa en gran mesura en el domini d'una ampla varietat de patrons rítmics, la major part dels quals s'interpreten combinant la melodia d'una peça determinada amb colps amb aquestes cordes.

• De dotze a setze cordes simpàtiques també c'acer que s'afinen segons el mode (raga) a interpretar i no es toquen directament, si no que ressonen per simpatia al sonar la respectiva nota en les cordes melòdiques. Aquestes cordes donen una profunditat molt característica al so del sarod i altres instruments indis.

Totes aquestes cordes descansen sobre un pont fet amb os, ivori, fusta o, més recentment, de plàstic.

SAROD

Constructor / Procedencia :

Monoj Kumar Sardar (Calcuta-India) 2006

www.instrumentostradicionales.com

 

El sarod es uno de los principales instrumentos de cuerda pulsada indios junto al sitar y la tanpura. Parece ser que fue creado a finales del s. XIX como una adaptación del rabab afgano a las exigencias de una interpretación fiel y adecuada de todas les sutilezas de la música india. Se toca con un plectro triangular hecho de cáscara de coco. La tapa del sarod instrumento es de piel. Todo el cuerpo del instrumento está tallado en una sola pieza de madera, con una caja de resonancia redondeada.  Algunos modelos, como el de la imagen (basado en el instrumento del gran intérprete Ali AKbar Khan) cuentan con un segundo resonador en la parte superior, detrás del clavijero, hecho de latón y que sirve para potenciar las frecuencias agudas. El diapasón, sin trastes, se construye de metal para facilitar la resonancia de las cuerdas melódicas y que las notas tengan una duración más larga, condición indispensable para interpretar los prolongados vibratos, glisandos y otras ornamentaciones de la música clásica india. Estas cuerdas se pisan con las uñas de los dedos índice y corazón de la mano izquierda.

De una manera parecida a la del rabab, las cuerdas del sarod se dividen en diferentes grupos con diferentes funciones:

• Cuatro cuerdas principales afinadas a intervalos de cuartas y quinta con las que se tocan las melodías. La cuerda más grave, afinada en Sib, Si, Do# o Do, es de bronce, y las tres restantes de acero.

• Un par de finas cuerdas rítmicas de acero y afinación aguda al unísono a la manera de otros instrumentos como el el rabab afgano, el sitar indio o el tar de Azerbaiyán. Estas cuerdas, denominadas chickari, juegan un papel muy importante en la interpretación de la música india. Un aspecto fundamental del arte del sarod se basa en gran medida en el domino de una amplia variedad de patrones rítmicos, la mayor parte de los cuales se interpretan combinando la melodía de una pieza determinada con golpes en estas cuerdas.

• De doce a dieciséis cuerdas simpáticas también de acero que se afinan según el modo (raga) a interpretar y no se tocan directamente, si no que resuenan por simpatía al tocar la nota respectiva en las cuerdas melódicas. Estas cuerdas dan una profundidad muy característica al sonido del sarod y otros instrumentos indios.

Todas estas cuerdas descansan sobre un puente hecho de hueso, marfil, madera o, más recientemente, de plástico.

 SAROD


TORNAR A PÀGINA PRINCIPAL